Livets förutsättningar

Vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet bedrivs högaktuell klimatforskning. Forskare från flera ämnesområden arbetar utifrån olika perspektiv med att ta fram modeller och scenarier för hur klimatet kan komma att förändras. De studerar också på vilka sätt vi bäst ska anpassa oss till, och sakta ner, klimatförändringarna. Här kan du läsa om några av fakulteternas pågående forskningsprojekt.

Vatten är en nödvändighet för livet

Vatten har blivit en världsomspännande fråga och är en viktig del av målen för hållbar utveckling. Det finns stora utmaningar, såsom otillräcklig tillgång till rent vatten, vattenförorening, översvämningar, torka, internationella konflikter och till och med ekonomiska och politiska frågor. Men det finns också stora möjligheter inom vattenområdet; för forskning, utveckling och affärsidéer, såsom innovativa reningsmetoder för att tillhandahålla rent och säkert vatten samt modellering för tidig varning och prognoser av översvämningar och torka. Vatten är en av de viktigaste resurserna i samhället – utmaningen är att hantera det på ett hållbart sätt.

Förändrad matproduktion

För att säkra matproduktionen under klimatförändringarna behövs anpassade strategier. Matproduktion med hög avkastning är idag koncentrerad till vissa geografiska områden, så kallade “breadbaskets”. Vad händer med dessa områden om vi får ett varmare klimat? Forskning pågår för att med hjälp av modellering försöka förutse vad som händer i olika klimatscenarier. Studier visar bland annat att det kommer att behövas anpassningar i matproduktionen, så som vid vilken tidpunkt man ska så, bevattna samt gödsla. Det kan mycket väl bli så att många av de områden som idag producerar en stor del av vår mat blir obrukbara och att vi istället finner de mest lämpliga områdena närmare polerna.

Data förutser framtidens klimat

Luftburna partiklar, eller aerosolpartiklar som de också kallas, har stor påverkan på klimatet. Vid två master, som är 30 respektive 150 meter höga, mäter man förekomsten av luftburna partiklar och växthusgaser som flödar in från Europa. I andra delar av Europa finns liknande mätstationer – som alla rapporterar in data till två nätverk med uppgift att skapa en samlad bild av förekomsten av växthusgaser och luftburna partiklar över tid. Datan kan användas för att ta fram modeller för att förutse framtidens klimat.

Designad för människan

Mänskligt beteende är centralt för ett hållbart samhälle. Vid LTH bedrivs forskning på gränssnittet mellan mänsklig psykologi, design av miljön och den teknik som behövs för att stödja hållbart beteende, mildra eller förändra ohållbart beteende. Förståelsen för individen i interaktion med design och teknik kan bidra till design och förvaltning av miljöer som främjar en övergång till ett hållbart och inkluderande samhälle. Med hållbart beteende menar vi beteende som är hållbart ur ekologisk, social eller ekonomisk synvinkel med hänsyn till FN:s hållbara utvecklingsmål.

 

 

Populärvetenskapliga föreläsningar

Varje år samlas flera tusen gymnasister på campus vid Lunds universitet och tar del av populärvetenskapliga föreläsningar och demonstrationer under NMT-dagarna. Syftet med dagarna är att ge en bild av aktuell forskning inom naturvetenskap, medicin och teknik, och att visa hur intressanta och spännande ämnena är. Här hittar du många föreläsningar om klimat och förutsättningarna för liv – men också om andra ämnen, alltifrån mörk materia, stamceller och kärlekens kemi till hur WIFI egentligen fungerar. I den här filmen går Helena Hanson igenom hållbarhetsbegreppet; vad är hållbarhet, hur har det sett ut historiskt och vad innebär hållbarhet i praktiken?

Ta del av fler inspelade föreläsningar här: https://www.naturvetenskap.lu.se/forelasningar-fran-nmt-dagarna

Idé för gymnasiearbete

Vertikal odling

Hämta